متن و عکس های زیبا

زندگی رقص واژگان است:
یکی به جرم تفاوت تنهاست
یکی به جرم تنهایی متفاوت...