متن و عکس های زیبا

مراقب باش!
بعضی حرفها فقط قابل بخشش هستند نه فراموش شدن. . . .