متن و عکس های زیبا

برای کشتن یک پرنده یک قیچی کافیه ، لازم نیست اونو توی قلبش فرو کنی یا با اون گلوشو

 بشکافی ، فقط پرهاشو بزن خاطره ی پرواز پرنده را خواهد کشت