X
تبلیغات
پخش زنده جام جهانی

متن و عکس های زیبا

هنوز برایت مینویسم ؛ درست شبیه پسرکی نابینا 
که هر روز برای 
مـــــــــــاهی قرمز مرده اش 
غذا میریزد ....