متن و عکس های زیبا

گریستن نشانه ضعف نیست از همان  ابتدای تولد نشانه ی این بود که من زنده ام