متن و عکس های زیبا

دوستی مانند رابطه بین دست و چشمهاست.
مثل این میمونه وقتی که دست زخمی میشه چشمها گریه میکنن و وقتی چشمها گریه میکنن دست اشکای چشم رو پاک میکنه.