متن و عکس های زیبا

نسل من و تو نسلی بود که ؛
یواشکی بوسید ، نوشید ، خندید ، حرف زد ، فکرکرد ، اعتراض کرد ، گریه کرد ،
آرزو کرد ، دعا کرد ، درد و دل کرد ، انتخاب کرد ، عاشق شد ...
به سلامتی " یــواشــکــی " که اگه نبود ،
نسل من و تو منقرض میشد ...