متن و عکس های زیبا

برای تا ابد ماندن

برای تا ابد ماندن باید رفت…. گاهی به قلب کسی و گاهی از قلب کسی