متن و عکس های زیبا


دوستت خواهم داشت، بی آنکه بگویم…

دردل خواهم گفت بی هیچ کلامی…

گوش خواهم داد بی هیچ سخنی…

درآغوشت خواهم گریست بی آنکه حس کنی…

در توذوب خواهم شد بی هیچ حرارتی…

عاشقت خواهم ماند بی آنکه بدانی…