متن و عکس های زیبا

فقیر و ثروتمند فرقی دارن؟؟!!!...