متن و عکس های زیبا

.به سلامتی آدمای پاکی که وقتی فهمیدن واسه طرفشون یه بازیچن...با عزت و مغرور و آرومو بی سروصدا رفتن