متن و عکس های زیبا

یافــــــــــتم ................ یافــــتم ...............
.
.
بالاترین سرعت تو دنیا سرعت نور نیست !!!!

سرعت رنگ عوض کردن آدماست.....